Showing 1–12 of 25 results

 • แบตเตอรี่รถยนต์ 3K-DIN65

  แบตเตอรี่ 3K DIN65

  ฿2,500
  แอมป์ 65 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA 310
  แผ่น/ช่อง 13 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ซม. 174 x 241 x 190
  เครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ 3K-DIN75

  แบตเตอรี่ 3K DIN75

  ฿2,800
  แอมป์ 75 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA 420
  แผ่น/ช่อง 15 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ซม. 174 x 276 x 190
  เครื่องยนต์ สำหรับรถยุโรป
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ 3K-NS40ZL

  แบตเตอรี่ 3K N40ZL

  ฿1,500
  แอมป์ 35 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA 274
  แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ซม. 127 x 195 x 222
  เครื่องยนต์ 1300-1500
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ 3K-N50ZL

  แบตเตอรี่ 3K N50ZL

  ฿1,900
  แอมป์ 65 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA 348
  แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ซม. 170x 256 x 224
  เครื่องยนต์ 1800-2000
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ 3K-VDS75

  แบตเตอรี่ 3K VDS75

  ฿2,800
  แอมป์ 75 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA 680
  แผ่น/ช่อง 16 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ซม. 175 x 278 x 190
  เครื่องยนต์ 1500-1800
  รัปประกัน 15 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ 3K-VS40L

  แบตเตอรี่ 3K VS40L

  ฿1,900
  แอมป์ 40 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA  370
  แผ่น/ช่อง 11 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ซม. 127 x 195 x 22
  เครื่องยนต์ 1300-1500
  รัปประกัน 15 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ 3K VS60L

  แบตเตอรี่ 3K VS60L

  ฿2,200
  แอมป์ 45 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA  400
  แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 129 x 236 x 200
  เครื่องยนต์ 1500-1800
  รัปประกัน 15 เดือน
 • แบตเตอรี่ 3K-VS80L

  แบตเตอรี่ 3K VS80L

  ฿2,600
  แอมป์ 70 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง
  CCA  600
  แผ่น/ช่อง 14 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 173 x 257 x 203
  เครื่องยนต์ 2000-2500
  รัปประกัน 15 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ FB-44B19L-MF

  แบตเตอรี่ FB 44B19L-MF

  ฿1,700
  แอมป์ 40 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 290
  แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 125 x 184 x 227
  เครื่องยนต์ 1300-1500
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ FB-46B24L-MF (M600L)

  แบตเตอรี่ FB 46B24L-MF

  ฿1,800
  แอมป์ 45 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 335
  แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 127 x 237 x 227
  เครื่องยนต์ 1300-1500
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ FB-46B24R-MF (M600R)

  แบตเตอรี่ FB 46B24R-MF

  ฿1,800
  แอมป์ 45 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 335
  แผ่น/ช่อง 12 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 127 x 237 x 227
  เครื่องยนต์ 1300-1500
  รัปประกัน 12 เดือน
 • แบตเตอรี่รถยนต์ FB 55D23L-MF

  แบตเตอรี่ FB 55D23L-MF

  ฿2,200
  แอมป์ 60 แอมป์
  ประเภทแบตเตอรี่ กึ่งแห้ง
  CCA 356
  แผ่น/ช่อง 14 แผ่น
  ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 171 x 230 x 225
  เครื่องยนต์ รถกระบะ, SUV
  รัปประกัน 12 เดือน
1 2 3